កូមមី

ផលិតផល

 • COLMI V65 Smartwatch 1.32" AMOLED Display Fashion Unisex Smart Watch សម្រាប់នារី

  COLMI V65 Smartwatch 1.32" AMOLED Display Fashion Unisex Smart Watch សម្រាប់នារី

  COLMI - នាឡិកាឆ្លាតវៃដំបូងរបស់អ្នក។

  លក្ខណៈបច្ចេកទេសមូលដ្ឋាន COLMI V65

  ● CPU: RTL8763E
  ● Flash៖ RAM 578KB ROM 128Mb
  ●ប៊្លូធូស៖ ៥.២
  ● អេក្រង់៖ AMOLED 1.32 អ៊ីញ
  ●គុណភាពបង្ហាញ៖ ៤៦៦ × ៤៦៦ ភីកសែល
  ●ថ្ម៖ 230mAh
  ●កម្រិតការពារទឹក: IP68
  ●APP៖ “Da Fit”

  ស័ក្តិសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ឬ iOS 8.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

 • COLMI V70 Smartwatch 1.43" AMOLED Display Bluetooth Call Fitness Smart Watch

  COLMI V70 Smartwatch 1.43" AMOLED Display Bluetooth Call Fitness Smart Watch

  COLMI - នាឡិកាឆ្លាតវៃដំបូងរបស់អ្នក។

  COLMI V70 លក្ខណៈបច្ចេកទេសជាមូលដ្ឋាន

  ● CPU: JL7013A6
  ● Flash៖ RAM 640KB ROM 128Mb
  ●ប៊្លូធូស៖ ៥.២
  ●អេក្រង់៖ AMOLED 1.43 អ៊ីញ
  ●គុណភាពបង្ហាញ៖ ៤៦៦ × ៤៦៦ ភីកសែល
  ● ថ្ម៖ 410mAh
  ●កម្រិតការពារទឹក: IP68
  ●APP៖ “Da Fit”

  ស័ក្តិសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ឬ iOS 8.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

 • COLMI V69 Smartwatch 1.85" អេក្រង់ 400+ មុខនាឡិកា ថាមពលថ្ម 710 mAh Smart Watch

  COLMI V69 Smartwatch 1.85" អេក្រង់ 400+ មុខនាឡិកា ថាមពលថ្ម 710 mAh Smart Watch

  COLMI - នាឡិកាឆ្លាតវៃដំបូងរបស់អ្នក។

  លក្ខណៈបច្ចេកទេសមូលដ្ឋាន COLMI V69

  ● CPU៖ RTL8763EWE-VP
  ● Flash៖ RAM 578KB ROM 128Mb
  ●ប៊្លូធូស៖ ៥.២
  ●អេក្រង់៖ IPS 1.85 អ៊ីញ
  ● គុណភាពបង្ហាញ៖ ៣៦០ × ៣៦០ ភីកសែល
  ● ថ្ម៖ 710mAh
  ●កម្រិតការពារទឹក: IP68
  ●APP៖ “Da Fit”

  ស័ក្តិសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ឬ iOS 8.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

 • COLMI V68 Smartwatch 1.43" AMOLED 100+ Sports Mode Compass ភ្លើងពិល Smart Watch

  COLMI V68 Smartwatch 1.43" AMOLED 100+ Sports Mode Compass ភ្លើងពិល Smart Watch

  COLMI - នាឡិកាឆ្លាតវៃដំបូងរបស់អ្នក។

  លក្ខណៈបច្ចេកទេសមូលដ្ឋាន COLMI V68

  ● CPU៖ RTL8763EWE-VP
  ● Flash៖ RAM 578KB ROM 128Mb
  ●ប៊្លូធូស៖ ៥.២
  ●អេក្រង់៖ AMOLED 1.43 អ៊ីញ
  ●គុណភាពបង្ហាញ៖ ៤៦៦ × ៤៦៦ ភីកសែល
  ● ថ្ម៖ 440mAh
  ●កម្រិតការពារទឹក: IP67
  ●APP៖ “FitCloudPro”

  ស័ក្តិសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ឬ iOS 8.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។

 • COLMI V33 Smartwatch 1.09 អ៊ីញ អេក្រង់ HD ម៉ូនីទ័រ ទែម៉ូម៉ែត្រ IP67 Waterproof Smart Watch

  COLMI V33 Smartwatch 1.09 អ៊ីញ អេក្រង់ HD ម៉ូនីទ័រ ទែម៉ូម៉ែត្រ IP67 Waterproof Smart Watch

  COLMi - នាឡិកាឆ្លាតវៃដំបូងរបស់អ្នក។

  លក្ខណៈបច្ចេកទេសមូលដ្ឋាន COLMi V33

  ● CPU: RTL8762C
  ● Flash៖ RAM160KB ROM64Mb
  ●ប៊្លូធូស៖ ៥.១
  ● អេក្រង់៖ TFT 1.09 អ៊ីញ
  ●គុណភាពបង្ហាញ៖ 240 × 240 ភីកសែល
  ● ថ្ម៖ 175 mAh
  ●កម្រិតការពារទឹក: IP67
  ●APP៖ “Da fit”

  ស័ក្តិសមសម្រាប់ទូរស័ព្ទដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4 ឬខ្ពស់ជាងនេះ ឬ iOS 8.0 ឬខ្ពស់ជាងនេះ។